توسعه صادرات غیرنفتی یکی از ارکان تقویت بنیه اقتصادی کشور محسوب میشود. صنعت مبلمان اکنون از سهم قابل توجهی در تجارت جهانی برخوردار است، لذا رشد و توسعه پایدار این صنعت میتواند تأثیر بسزایی در اشتغالزایی، افزایش تولید ناخالص داخلی و کسب درآمدهای غیرنفتی برای کشور داشته باشد. به دلیل اهمیت اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی صنعت مبلمان چوبی، لزوم حرکت به سمت توسعه پایدار در این صنعت احساس میشود. به همین دلیل ما در گروه صنایع چوبی اعتماد با ترویج استفاده از چوب طبیعی با کیفیت، در پی گسترش شاخصهای اثرگذار بر توسعه پایدار صنعت چوب ایران و ارائه راهکارهای مناسب هستیم.