زراعت چوب

یکی از مهمترین و شاید بتوان گفت حیاتیترین راهکارها برای برونرفت از بحران تخریب و نابودی بیشتر جنگلهای باقی مانده ، توسعه زراعت چوب در کشور به ویژه در خارج از جنگلها است .با این اقدام میتوان در اولین مرحله ،با تولید فراوان چوب و رفع حداقل نیازهای چوبی کشور ،فرصت کافی برای برنامه ریزی های بعدی و مقابله با سایر عوامل مخرب داشت .عواملی همچون وجود دام در جنگل ،حضور جنگل نشینان، قاچاق چوب و غیره که هر یک در تخریب و آسیب رساندن به موجودیت جنگلها نقش بسیار مهمی دارند. در نتیجه این اقدام میتوان عملیات پرورشی و جنگلداری در جنگلهای طبیعی و ارزشمند کشورمان را که از اهمیت فراوانی برخوردارند اجرا کرد. از اینرو گروه صنایع چوبی اعتماد با ترویج استفاده از چوب جنگل های با رویش پایدار و بهبود فرآیند استفاده از آن، سعی در رسیدن به این هدف دارد.

مطلب مرتبط

توسعه زراعت چوب , قطع وابستگی به جنگل یا تخریب بیشتر محیط زیست؟!

در حالی که بنا به گفته موافقان طرح توسعه زارعت چوب, تامین نیاز چوب کشورامری اجتناب ناپذیر بوده و برای رفع این نیاز سه منبع برداشت از جنگل, واردات از خارج و یا کاشت درختان زودبازده پیش روی صنایع چوبی کشور است. از طرفی واردات چوب علاوه بر گرانی و تبعات زیست‌محیطی منجر به وابستگی کشور می‌شود . قطع درختان جنگلی هم نه تنها به محیط‌زیست آسیب می‌رساند, بلکه تبعات زیانبار دیگری مانند بروز سیل, خشکسالی و غیره را هم در پی دارد, از این رو طرح توسعه زارعت بهترین راهکار برای به صفر رساندن برداشت چوب از جنگل و تخریب این اکوسیستم , قطع وابستگی به چوب جنگلی است , باید دولت برنامه واعتبار ویژه ای برای این مقوله در نظر بگیرد.

این در شرایطی است که برخی مخالفان و کارشناسان منابع طبیعی معتقدند چنانچه این مصوبه به صورت صحیح و با برنامه ریزی دقیق انجام نشود نه تنها کارگشا نیست بلکه خود می تواند در اینده ای نزدیک مشکل ساز شود.

بحث تعیین کارشناسی زمین قابل کشت درختان جنگلی و چگونگی کاشت صحیح نهال های زودبازده و ازطرفی تامین اب مورد نیاز برای ابیاری این نهال ها در شرایط کم ابی از جمله مواردی است که در صورت بی توجهی می تواند مشکلات جدیدی را برای محیط زیست استان مازندران رقم بزند.